Print

Organisatie

Stichting PRODAS wil ervoor zorgen dat de scholen alle ruimte hebben om echt goed onderwijs te bieden. Dit doet de stichting door de optimale condities te scheppen. De Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, de medewerkers van het bestuurskantoor en de GMR spelen daarin ieder hun eigen rol.

Raad van Bestuur

Hoofdtaak van de Raad van Bestuur (RvB) is het aansturen van de bedrijfsvoering van de totale organisatie. Hieronder valt het initiŽren, het laten uitvoeren, het evalueren en het borgen van strategisch beleid. Denk ook aan zaken als het financiŽle en materiŽle beleid, de hoofdlijnen van het personeelsbeleid, scholing en training, een vervangingspool voor leerkrachten, het gebouwenbeleid (verbouw/nieuwbouw), risicoafdekking en ICT.
 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) waakt erover of gestelde doelen behaald worden en houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen Stichting PRODAS. Ook heeft de raad een adviesrol richting de Raad van Bestuur. PRODAS zet bewust in op een pluriforme samenstelling van de Raad van Toezicht. Zowel het toezicht als het bestuur zijn ingericht overeenkomstig de principes van policy governance. De Raad van Toezicht vergadert circa zes keer per jaar.
 

Medewerkers bestuurskantoor

De scholen spelen de hoofdrol in het bieden van kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs aan kinderen in Deurne, Asten en Someren. De werkzaamheden van de medewerkers van het bestuurskantoor staan ten dienste hiervan. Zij maken het de scholen mogelijk zich zoveel mogelijk op hun hoofdtaak te richten. De medewerkers van het bestuurskantoor adviseren en ondersteunen als het gaat om personeelszaken (scholing en training, vervangingspool voor leerkrachten), financiŽn, gebouwen (verbouw/nieuwbouw), onderwijsmaterialen en ICT. Ook bieden de medewerkers ondersteuning bij zaken als hoogbegaafdheid, plusklassen, 21st century skills en het leggen van de verbinding met peuterspeelzalen en kinderopvang.
 

GMR

Iedere PRODAS-school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR), overeenkomstig met de wet medenzeggenschap op scholen (WMS). Iedere medezeggenschapraad bestaat uit evenveel ouders als personeelsleden. Bovenschoolse onderwerpen (financiŽn, organisatorische en onderwijskundige zaken) komen aan bod in de Gemeenschappelijke Mezeggenschapsraad (GMR) van Stichting PRODAS. De leden van de GMR worden gekozen uit de medenzeggenschapsraden van de scholen. De GMR vergadert circa zes keer per jaar.

Zoeken

Informatie voor

Ambulante Begeleiding
Veelgestelde Vragen
Boeiende Breintjes
PRODAS21
Prodas Academie
GMR
Prodas Hoogbegaafdheid
Human Dynamics
Twitter banner
Facebook