Niveaus hoogbegaafdheid

Om meer- en hoogbegaafde leerlingen goed te kunnen begeleiden, onderscheiden we vier niveaus binnen Prodas. 

Niveau 1:
Begeleiding, ondersteuning en ontwikkeling.  

 • Deskundigheidbevordering:
  Via de Prodas-Academie worden met regelmaat cursussen en thema-avonden aangeboden, voor onze medewerkers, maar ook voor ouders.
 • Collegiale ondersteuning en ontwikkeling:
  De Hi-level groep is een groep geïnteresseerde leerkrachten, die onder leiding van een van de leerkrachten van de Leo een aantal keren bij elkaar komt om samen onderwijsarrangementen voor hoogbegaafde leerlingen te creëren.
 • Het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH):
  Dit protocol wordt binnen alle scholen gebruikt om hoogbegaafdheid te herkennen en om handelingssuggesties te krijgen.
 • Intervisie en uitwisseling:
  Bijvoorbeeld tussen scholen met eigen voorzieningen met betrekking tot hoogbegaafdheid.
 • Begeleiding:
  - van schoolteams
  - van individuele leerkrachten
  - van kinderen
 • Doordat we lid zijn van NOVILO, kunnen we gebruik maken van hun scholingsaanbod, maar ook van hun digitale database.


Aansturing van deze activiteiten gebeurt door de werkgroep hoogbegaafdheid en de uitvoering hiervan ligt vooral bij het Expertise Netwerk Prodas.

Niveau 2:
De schoolse plusklassen.
Het meest prettige is toch wanneer meer- en hoogbegaafde leerlingen een passend aanbod krijgen op de eigen school. Op drie Prodas-scholen (of combinaties van scholen) is een schoolse plusklas opgestart met als doel de leerlingen beter op de eigen school op te vangen. 

Niveau 3:
De bovenschoolse plusklassen.
Deze groep leerlingen heeft behoefte aan omgang met ontwikkelingsgelijken. Het is helaas niet altijd mogelijk om een voorziening op schoolniveau te creëren. Daarom is er op drie locaties een bovenschoolse plusklas. Niet alleen krijgen kinderen hier op woensdag ochtend extra uitdagend werk, maar ook worden zij getraind in het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Welke insteek hierbij gekozen wordt, is sterk afhankelijk van de hulpvraag die de school van herkomst met behulp van het DHH voor dit kind geformuleerd heeft. Uitgangspunt is dat de school van herkomst verantwoordelijk blijft en ervoor zorgt dat wat het kind hier leert ook in de eigen klas wordt toegepast.

Niveau 4:
Het Leo-onderwijs.
Voor een groep kinderen zijn alle bovenstaande opties onvoldoende om recht te doen aan hun hoogbegaafdheid. Voor die kinderen is er het Leo-onderwijs. Het Leo-onderwijs is voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen en is verbonden aan basisschool d’n Heiakker in Deurne. Op dit moment krijgen ± 90 kinderen, verdeeld over vijf groepen hier aangepast onderwijs. Hier krijgen kinderen de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot evenwichtige, gelukkige, jonge mensen en krijgen ze de ruimte om hun eigen talenten te ontwikkelen.

Parentes
De Leo-afdeling heeft ook een oudervereniging. Wil je meer weten over deze oudervereniging klik dan op Parentes.