Uitgangspunten LEO onderwijs

 • Groeperen van ontwikkelingsgelijken in kleine groepen van maximaal 20 leerlingen. 
   
 • Stimuleren van het eigenaarschap voor het eigen leren. We maken leerlingen weer verantwoordelijk voor het eigen leren, laten leerlingen eigen keuzes maken t.o.v. de lesinhouden en de manier van werken. Dat betekent voor sommige leerinhouden dat we maatwerk bieden. 
   
 • Digitalisering van de leerinhouden; Om kinderen op het eigen niveau te kunnen laten werken en hen keuzes te laten maken over hoe ze het beste kunnen werken, hebben we een aantal digitale methoden. Kinderen werken binnen de LEO-afdeling op een eigen device (laptop, chromebook, tablet..). Naast het gebruik van onlinemethoden zetten we de devices ook in om op verschillende manieren met de stof te kunnen werken.
   
 • Nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van leren leren, leren denken en leren (om te) leven. Daarnaast is er ook aandacht voor het aanleren en inoefenen van onderzoeksvaardigheden. 
   
 • Uitdagend onderwijsaanbod; Het reguliere onderwijsaanbod wordt in beknopte vorm en versneld aangeboden, hierdoor ontstaat er ruimte om het vakkenpakket uit te breiden door verdieping, verrijking en verbreding. De extra vakken doen vaak een beroep op het creatief denkvermogen (creatief denken, creatief schrijven, drama), het analytisch denkvermogen (schaken, filosofie) of het praktisch denkvermogen (science, eigen onderzoekstijd). Er wordt intensief gebruik gemaakt van de ICT mogelijkheden en voor drie vakken krijgen de kinderen les van een vakleerkracht (schaken, science en Chinees). 
   
 • Ons streven is om kinderen gewoon tot en met groep 8 (12 jaar) op de basisschool les te geven. Zodat ze, tegelijk met hun leeftijdsgenootjes, wanneer ze er qua sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling aan toe zijn, de overstap naar het voortgezet onderwijs kunnen maken. Qua leerinhoud kent de LEO geen plafond. Kinderen mogen versnellen op leerstof ook als die leerstof het niveau van de basisschool te boven gaat. 
   
 • Topdown leren; We starten het onderwijs vanuit het geheel en kijken samen met de kinderen welke deelgebieden ze nog moeten/willen leren. 
   
 • Deeplevel leren; We zoeken naar diepgang van de leerstof en leggen verbanden tussen vakken en leerinhouden om zo de lesstof meer betekenis te geven. We werken daarom ook met de deeplevel projecten van Sonja van Enter. 
   
 • Kennis opdoen buiten de school in de vorm gastlessen, workshops en excursies passend bij de aangeboden projecten.