Passend Onderwijs

De wet Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 van kracht. Schoolbesturen hebben sindsdien een zorgplicht. Elk kind heeft recht op passend onderwijs op de eigen school eventueel met extra ondersteuning of op een andere school (regulier, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs). Hiertoe heeft het bestuur van de huidige school een inspanningsverplichting.

Het samenwerkingsverband (SWV)
Besturen (en dus de scholen) vormen regionale samenwerkingsverbanden. Het SWV waartoe Prodas behoort is SWV Helmond - Peelland PO 30-08. Hierin zijn besturen uit 10 gemeenten vertegenwoordigd, te weten: Asten, Boekel, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen-Gerwen-Nederwetten en Someren. Binnen het SWV zijn afspraken gemaakt over de (extra) ondersteuning aan leerlingen en de bijbehorende bekostiging. Er zijn reguliere basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs.

Het samenwerkingsverband heeft ambities/ doelstellingen geformuleerd, zoals:

  • het zorgen voor een dekkend netwerk aan voorzieningen om te voorzien in een passend ondersteuningsaanbod;
  • goede samenwerking met de zorgpartners;
  • het vormgeven van educatief partnerschap met ouders/verzorgers;
  • het verhogen van het niveau van de basisondersteuning;
  • transparante afspraken rondom de inzet van de beschikbare financiële mogelijkheden.

Mocht het, voor het geven van passende ondersteuning, nodig zijn om onderwijs te volgen op een school voor speciaal(basis-)onderwijs, dan is wettelijk bepaald dat een overgang naar deze vorm van onderwijs enkel kan plaatsvinden na overeenstemming met de ouders/ verzorgers. Middels het voeren van een overleg, waarbij ouders, scholen en deskundigen betrokken zijn wordt er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) opgesteld. Deze wordt door het bestuur van het SWV gecontroleerd op de procedure, daarna wordt de beschikking afgegeven.

Werkgroep Passend Onderwijs
De werkgroep Passend Onderwijs van Prodas denkt na over alle zaken die betrekking hebben op passend onderwijs. Deze werkgroep is bijvoorbeeld bezig met het analyseren van de resultaten van de inspanningen die binnen Prodas gedaan worden om zo passend mogelijk onderwijs te realiseren. Zo wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de verwijzingen naar SBO en SO en aan de kwaliteit van de verschillende arrangementen zoals die inmiddels ingezet worden. Te denken valt dan aan de Leo-klassen, de plusklassen in elke gemeente (Deurne, Asten, Someren), het Expertise Netwerk Prodas, de taalklassen en de nieuwkomersklassen.