Taalklassen / NT2

Stichting Prodas vindt het belangrijk dat alle leerlingen een aanbod krijgen dat past bij hun
individuele kwaliteiten, behoefte en mogelijkheden. Alle scholen hebben te maken met instroom van leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond die zich hier tijdelijk of permanent willen vestigen, waarbij Nederlands de Tweede taal is.


De NT2 leerlingen kunnen we in drie categorieën verdelen:

 1. asielmigranten, afkomstig uit Syrië en Eritrea;
 2. arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa;
 3. ​kenniswerkers, hoogopgeleide arbeidsmigranten uit alle windstreken.

Goed taalonderwijs betekent een planmatige aanpak van de inhoud en organisatie van het onderwijs gericht op de onderwijs-ondersteuningsbehoefte van de meertalige/niet Nederlands sprekende leerling. Behalve om de behoeften van leerlingen gaat het ook om de behoefte van leerkrachten, zoals kennis van meertaligheid, inzicht hoe de begeleiding vorm te geven en het contact met de ouders. In de wetenschap dat “taal de sleutel is” om met succes de kansen van kinderen in het onderwijs te vergroten en integratie te bevorderen, moeten deze kinderen afhankelijk van hun instroomniveau op een passend niveau het reguliere onderwijs kunnen volgen. Prodas heeft in elke gemeente een NT2 expertise school.

Binnen deze school worden onderstaande NT2 arrangementen geboden:

 1. NT2 kleutergroep
 2. Nieuwkomersklas
 3. Geïntegreerde klas
 4. Taalklas arrangement
 5. Ambulante begeleiding in de reguliere basisschool
 6. Regulier basisonderwijs

Uiteindelijk stromen de kinderen door naar een reguliere basisschool waar met de inzet van ambulante begeleiding de doorgaande lijn wordt gewaarborgd.

NT2 kleutergroep
Om kleuters goed te begeleiden bij het aanleren van de Nederlandse taal is er een krachtige taakgerichte leeromgeving nodig. Kenmerken hiervan zijn een veilig en positief klimaat, betekenisvolle en functionele taken en ondersteuning door interactie. In veel kleutergroepen van de NT2 expertise school zitten verhoudingsgewijs veel meer NT2 kleuters in de kleutergroep ten opzichte van een reguliere kleutergroep. Redenen kunnen heel divers zijn:

 • ouders hebben goede ervaringen met broertjes of zusjes die op de expertise school zitten;
 • door externen krijgen ze het advies omdat daar een nieuwkomersgroep en/of taalklas is gehuisvest;
 • een expertise school heeft meer NT2 kennis;
 • school ligt in de wijk;
 • leerling heeft na groep 1 en 2 waarschijnlijk extra ondersteuning nodig en de leerling kan deze ondersteuning dan krijgen in de eigen school waar de leerling ook al medeleerlingen kent.

Om de kleuters een passend aanbod te kunnen geven wordt er soms een extra onderwijsassistent ingezet. Zo kunnen ook de NT2 kleuters met minimaal 2000 woorden starten in groep 3.

Nieuwkomersklas
Onderwijs in een nieuwkomersklas draagt bij aan een effectieve manier om nieuwkomers het Nederlands te leren. Het gaat hierbij met name om kinderen van statushouders en om kinderen uit Oost-Europa in de leeftijd van groep 3 tot en met groep 8, 6 tot 12-jarigen. In de nieuwkomersgroep wordt intensief NT2 onderwijs gegevens wat volledig is afgestemd op de nieuwkomersleerlingen. Er staat een gediplomeerde NT2 leerkracht voor de groep. Doordat de groep kleiner is, is er meer ruimte voor individuele begeleiding. Ze kunnen met medeleerlingen ook de ervaringen van de verhuizing(en) delen en het niet spreken van de taal. Deze gedeelde ervaring zorgt mede voor een veilige omgeving om zich in te ontplooien. Een ander voordeel van de nieuwkomersklas is dat de brede expertise gebundeld en geconcentreerd wordt aangeboden.

Geïntegreerde klas
In een geïntegreerde klas zitten nieuwkomers gedurende de gehele week in de reguliere klas maar worden ze op vaste momenten uit de klas gehaald door een NT2 leerkracht om extra onderwijs aan te bieden. Het extra onderwijs kan individueel of in kleine groepen aangeboden worden. Daarnaast nemen de leerlingen deel aan de taalklas. Deze vorm vraagt een hoge mate van zelfstandigheid van de leerling en het stelt hogere eisen aan de leerkracht en organisatie op school. Alle leerkrachten moeten voldoende NT2 kennis en expertise hebben om een goede doorgaande leerlijn aan de leerling te bieden.

Taalklas arrangement
De parttime taalklas biedt taalonderwijs aan NT2 leerlingen met een beperkte kennis van de Nederlandse taal. Zij kunnen het reguliere onderwijs onvoldoende volgen omdat ze de Nederlandse taal niet machtig zijn, er is sprake van een taalachterstand. Hierdoor ontstaat het risico dat leerlingen op termijn aangewezen zijn op speciaal onderwijs of alsnog zelfs uitvallen. Door leerlingen minimaal twee dagdelen per week intensief extra taalonderwijs te bieden, kunnen zij het reguliere basisonderwijs wel op een normale manier volgen. De taalklas is niet alleen effectief voor NT2 leerlingen maar ook voor reguliere leerlingen met een taalachterstand > 1 jaar zonder een contra indicatie. Leerlingen krijgen in de taalklas intensieve begeleiding bij het verder leren van de Nederlandse taal. Zodra de leerling de Nederlandse taal voldoende beheerst kan de leerling volledig instromen in het reguliere onderwijs.

Ambulante begeleiding in de reguliere basisschool
In elke basisschool kunnen er NT2 leerlingen instromen. Op basis van de ondersteuningsbehoefte van de leerling wordt er samen met de ambulante NT2 specialist gekeken naar het best passende NT2 arrangement. Daarnaast kan de ambulante NT2 specialist ondersteuning bieden aan de leerkracht om regulier een passend taalaanbod en/of passende onderwijsmaterialen in te zetten. Het duurt namelijk enkele jaren voordat NT2 leerlingen de Nederlandse taal zodanig beheersen dat zij volledig, zonder extra ondersteuning, mee kunnen doen in het onderwijs.

Regulier basisonderwijs
Een NT2 leerling met voldoende kennis van de Nederlandse taal en die volgens de IVO velden passend onderwijs deel kan nemen aan het reguliere onderwijs gaat in overleg met de ontvangende school naar een reguliere klas in de basisschool. Afhankelijk van de onderwijsbehoefte kan de ambulante NT2 begeleider het didactische niveau en het taalniveau van de leerling vaststellen en daarbij de leerkracht ondersteunen in het juiste taalaanbod.