Medezeggenschap

De overheid geeft schoolbesturen in het kader van deregulering meer vrijheid. De besteding van middelen, het personeelsbeleid en de onderwijskundige doelstellingen kunnen op bestuursniveau worden bepaald. Wij hechten veel waarde aan overleg met de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad.

De gezamenlijke inbreng in de medezeggenschap van personeel en ouders bepaalt mede de kwaliteit van het onderwijs op school en zorgt voor een vergroting van het draagvlak voor het beleid. Iedere school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR): het wettelijk overlegorgaan voor de schoolleiding, ouders en medewerkers. Daarnaast hebben wij, zoals hierboven vermeld, een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

De Medezeggenschapsraad (MR)
De MR heeft instemmings-, advies- en initiatiefrecht. De raad overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals:

  • Inzet van personeelsformatie en financiële middelen.
  • Samenwerking met externe partijen.
  • Veranderingen in het onderwijs van de school.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Prodas heeft de ambitie het Prodas-brede belang van alle MR-en en via hen van leerlingen, ouders, leerkrachten en scholen te behartigen. De GMR werkt samen om optimaal bij te dragen aan de ontwikkeling en het geluk van alle Prodas-kinderen. 

In de GMR zitten medewerkers en ouders van onze scholen. De leden worden gekozen door de medezeggenschapsraden. De GMR onderhoudt nauw contact met de bestuurder. De GMR behandelt zaken die alle scholen aangaan (of een groot aantal scholen) en heeft instemmings-, advies- en initiatiefrecht. De bevoegdheden van de GMR staan in het reglement. Ze vergadert zes tot acht keer per jaar. In de kalender kun je de data vinden. Deze vergaderingen zijn openbaar en ieder is van harte welkom. Na een vergadering is het vastgestelde verslag van de betreffende vergadering hieronder terug te vinden. 

Je kunt de GMR bereiken via de secretaris Joanita Verkuyl
Wil je meer weten over medezeggenschap op scholen ga dan naar https://infowms.nl/