Meldcode huiselijk geweld

Stichting Prodas vindt het van het allergrootste belang dat kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen en veilig op kunnen groeien. Al onze medewerkers zijn daarom opgeleid om de meldcode te gebruiken als zij een vermoeden hebben van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld.

Meldcode in de wet
Het verplichte gebruik van een meldcode staat in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode geldt voor de sectoren gezondheidszorg; onderwijs; kinderopvang; maatschappelijke ondersteuning; jeugdhulp en justitie. 

Beroepsgeheim en privacywetgeving versus meldcode
Hulpverleners die hulp, zorg, ondersteuning of een andere vorm van begeleiding bieden, hebben vaak een beroepsgeheim. Voor leerkrachten geldt dat niet. Wel zijn we gebonden aan regelgeving omtrent privacy. Maar het kan in het belang zijn van een kind zijn wanneer een leerkracht toch vertrouwelijke gegevens uitwisselt met anderen.

Daarom is er een meldrecht voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Professionals mogen (vermoedens van) huiselijk geweld onder voorwaarden (zoals het doorlopen van het stappenplan in de meldcode) melden bij Veilig thuis. Meer informatie over het meldrecht vind je in het basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Professionals mogen de melding ook doen zonder toestemming van de betrokkenen. Het meldrecht staat in artikel 5.2.6 van de Wmo 2015.